Rada Konsultacyjna Prawa

1. Rada Konsultacyjna Prawa jest organem doradczym Rektora.

2. Kadencja Rady trwa 4 lata

3. Członkowie Rady są powoływani i odwoływani przez Rektora. Spośród przedstawicieli praktyki prawniczej i nauki z Polski i z zagranicy.

4. Pracami Rady Konsultacyjnej Prawa kieruje przewodniczący wybierany przez Radę na okres kadencji.

5. Do zadań Rady Konsultacyjnej Prawa należy doradzanie w sprawach:

    1) rozwoju kontaktów naukowych i dydaktycznych MUP

    2) kierunków rozwoju

    3) dostosowanie programów studiów do praktyki