Ścieżki kariery zawodowej

Cykl bezpłatnych spotkań dla młodzieży (przez internet). 

Kim jest nasz gość specjalny?

W dotychczasowej, ponad dwudziestoletniej pracy zawodowej, łączącej praktykę z teorią, starał się w sposób rozsądny i wyważony stosować przepisy prawa, niezależnie od miejsca zajmowanego na sali sądowej (jako prokurator prokuratur różnych szczebli, orzekając też w sądzie rejonowym w wydziale karnym i grodzkim), czy pracując w organach ochrony prawnej (w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich).

Będąc oddelegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Prokuratury Krajowej uczestniczył w toku legislacyjnym,.

Przez niemal 10 lat był adiunktem w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Był też wykładowcą w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.

Obecnie jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie (pełnił tam funkcję dziekana Wydziału Prawa), będąc profesorem nadzw. tej Uczelni. Szkoli aplikantów adwokackich Izby warszawskiej z prawa i postępowania karnego.

Dorobek naukowy obejmuje ponad 100 publikacji, głównie z zakresu postępowania karnego, w tym współautorstwo Komentarza do Kodeksu postępowania karnego, wyd. Beck (9 wydań); Komentarza do Ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, wyd. Beck 2011; Komentarza do Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wyd. LexisNexis 2012 i wyd. 2 Wolters Kluwer 2015; Komentarza (redakcja naukowa) do Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, wyd. LexisNexis 2013; Komentarza (redakcja naukowa) do Ustawy o świadku koronnym, wyd. LexisNexis 2013, Komentarza do ustawy Prawo o prokuraturze, wyd. Wolters Kluwer 2017.

Ta część zawodowych doświadczeń wynika z ukończenia studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie uzyskał stopień doktora nauk prawnych, broniąc rozprawę doktorską pt. „Dobrowolne poddanie się karze w polskim procesie karnym (art. 387 k.p.k.)”. Przejawem tych zainteresowań jest także udział w radzie programowej miesięcznika „Paragraf na drodze”, wydawanego przez Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. J. Sehna, czy ponad 10-letni wkład w kształtowanie treści miesięcznika „Prokuratura i Prawo”.

Prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką, zajmując się przede wszystkim sprawami karnymi i dyscyplinarnymi. Wiceprzewodniczący Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.


Forma udziału w spotkaniu

Spotkanie przez internet w czasie rzeczywistym (webinarium) z możliwością zadawania pytań. Dla osób które nie mogą uczestniczyć w webinarium w czasie rzeczywistym możliwość obejrzenia spotkania w wersji offline na Platformie w dowolnym czasie.

Dla kogo?

Dla wszystkich uczniów zainteresowanych tą tematyką. Udział w spotkaniu polecamy również dla całych szkół i placówek oświatowych. 

Termin spotkania

6 maja 2021 (czwartek) godzina 14.30 . Przewidywany czas spotkania: 45 minut

Jak możesz wziąć udział?

Wymagana jednorazowa rejestracja. Formularz zgłoszeniowy poniżej.  Jeśli nie możesz uczestniczyć na żywo w spotkaniu to spotkanie możesz obejrzeć w dowolnym czasie. 

Formularz zgłoszeniowy na spotkanie

Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Uniwersytet Prawa  sp. z o.o., Warszawa, ul. Złota 59 w, kontakt: daneosobowe[at]uniwersytetprawa.p. Dane przetwarzamy w celu realizacji zajęć oraz niezbędnej obsługi słuchaczy oraz opiekunów prawnych słuchaczy związanej z tokiem nauki lub spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.