Regulamin

Zajęć online dla uczniów organizowanych przez Młodzieżowy Uniwersytet Prawa

Postanowienia ogólne

§1

 1. Niniejszy regulamin [zwany dalej „Regulaminem”] określa cele i warunki przeprowadzenia Zajęć online dla uczniów szkół różnego szczebla, organizowanych przez Młodzieżowy Uniwersytet Prawa [zwanych dalej „Zajęcia online”].
 2. Zajęcia online będą odbywać się online na kanale internetowym należącym do Młodzieżowego Uniwersytetu Prawa.
 3. Organizatorem Zajęć online jest Młodzieżowy Uniwersytet Prawa działający w ramach Akademii Prawa Krajowego i Międzynarodowego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 4. Zajęcia online będą przeprowadzone w roku szkolnym 2020/2021.

Cel Zajęć online

§2

Celem Zajęć online jest podniesienie wiedzy prawnej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez udział w wybranych Zajęciach online dla dzieci szkół podstawowych i ponadpodstawowych a także placówek oświatowych przeprowadzonych przez Młodzieżowy Uniwersytet Prawa. 

Uczestnicy Zajęć online

§3

 1. W Zajęciach online mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski a także ich opiekunowie.
 2. Uczestnikami Zajęć online mogą być zarówno uczniowie uczęszczający do jednej szkoły, klasy, oraz uczestnicy zajęć pozalekcyjnych w formie np. kół zainteresowań a także indywidualnie.
 3. Zajęcia online przeprowadzane będą oddzielnie dla każdej z grup wiekowych.
 4. Udział w Zajęciach online jest dobrowolny i bezpłatny

Warunki uczestnictwa w Zajęciach online

§4

 1. Warunkiem udziału w Zajęciach online jest spełnienie wszystkich niżej wymienionych kryteriów:
        a) zaakceptowanie i przestrzeganie Regulaminu Lekcji online,

         b) wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej Młodzieżowego 

           Uniwerystetu Prawa www.uniwersytetprawa.pl

        c) z obowiązku wypełnienia formularza zgłoszeniowego zwolnieni są uczniowie szkół lub placówek oświatowych 

         z którymi Młodzieżowy Uniwersytet Prawa zawarł osobne umowy tj. umowę patronacką lub umowę o współpracy.

    2. Warunkiem udziału w Zajęciach online jest posiadanie dowolnego urządzenia z dostępem do internetu.

    3. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oznacza zaakceptowanie Regulaminu.

    4.  W przypadku rezygnacji ze Zajęć online, dyrektor placówki, nauczyciel lub opiekun prawny ucznia zobowiązany jest 

        poinformować drogą e-mailową o rezygnacji.
    5. Organizator zastrzega możliwość odwołania Zajęć online, o czym niezwłocznie poinformuje drogą e-mailową. 

Informacje i dostęp do danych osobowych

§5 

 1. Administratorem danych osobowych uczestników i opiekunów jest Młodzieżowy Uniwersytet Prawa działający w ramach Akademii Prawa Krajowego i Międzynarodowego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Górnośląskiej 4a lok. 17
 2. Przetwarzanie danych osobowych uczestników i opiekunów będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO, w celu realizacji zadań Młodzieżowego Uniwersytetu Prawa
 3. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest art. 6 ust 1 lit. c i e RODO. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 4. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Młodzieżowym Uniwersytecie Prawa adres e-mail: iod@uniwersytetprawa.pl
 5.  Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 6. Dane uczestników są przetwarzane w związku z udziałem w Zajęciach online.
 7. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane w celu organizacji Zajęć online. Dane osobowe uczestników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Młodzieżowym Uniwersytecie Prawa.
 9. W przypadku gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 10.  Przetwarzanie danych uczestników może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.
 11. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli zdaniem uczestników, przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 12. Informujemy, iż dane osobowe uczestników są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa. 

Postanowienia końcowe

§6

 1. Wszyscy uczestnicy Zajęć online podlegają Regulaminowi na takich samych zasadach.
 2. Podczas udziału w Zajęciach online, uczestników obowiązują przyjęte zasady kulturalnego zachowania. 

Regulamin obowiązuje od dnia 01 września 2020 r.