PRAWO MEDYCZNE, FARMACEUTYCZNE I BADANIA KLINICZNE

dla młodzieży 15-19 lat (rocznikowo)
Młodzieżowe studia uzupełniające stanowią odpowiedź na żywe zainteresowanie problematyką prawa medycznego, farmaceutycznego i badań klinicznych w Polsce wśród młodzieży. Celem studiów jest zapoznanie uczestników z organizacją systemu ochrony zdrowia w Polsce, w tym prawami i obowiązkami pacjentów oraz pracowników ochrony zdrowia, a także zasadami ich odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej. Program studiów został również wzbogacony o problematykę prawa farmaceutycznego oraz badan klinicznych. Badanie kliniczne to skomplikowany i ściśle regulowany proces, w wyniku którego zdobywa się wiedzę na temat lekarstw i terapii. Niezwykle istotne jest uzyskanie informacji czy substancja, która docelowo ma znaleźć się w leku, jest skuteczna i bezpieczna dla pacjentów.

Dodatkowo program studiów przewiduje realizację tzw. moduł przedmiotów fakultatywnych – składających się z grup przedmiotów mających na celu pogłębić Twoją wiedzę z danej dyscypliny prawa.

STUDIA ścieżka kształcenia (do wyboru)

 • studia stacjonarne w salach wykładowych
 • studia niestacjonarne przez internet

OKRES STUDIÓW (do wyboru)

Minimum rok, maksymalnie 4 lata
Oznacza to że sam/sama decydujesz jak długo będziesz się uczył/a w MUP. W kolejnych latach poszerzamy wiedzę o kolejne obszary.

Dlaczego warto?

ROZWÓJ OSOBISTY

Studia w Młodzieżowym Uniwersytecie Prawa pozwolą Ci nie tylko na rozwinięcie zainteresowań, ale też zdobycie wiedzy przydatnej na uczelni wyższej i całym życiu. Jeśli planujesz w przyszłości podęcie pracy w wymiarze sprawiedliwości lub innych organizacjach międzynarodowych, administracji rządowej lub samorządowej albo placówkach medycznych to ten kierunek jest dla Ciebie. 

WYBITNA KADRA.
Ucz się od najlepszych!

Pod okiem znakomitej kadry naukowo-dydaktycznej oraz wybitnych specjalistów-praktyków nasi uczniowie wyrastają na prawdziwych liderów w swych dziedzinach. Młodzieżowy Uniwersytet Prawa to warsztaty pozalekcyjne z prawa dla młodzieży prowadzone przez prawników (adwokatów, radców prawnych, komorników, notariuszy oraz gościnnie sędziów, prokuratorów). Zajęcia na kierunku prowadzone są również przez praktyków specjalizujących się w prawie medycznym, farmaceutycznym. 

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów został zaprojektowany przez wysoko wykwalifikowaną kadrę akademicką z Polski i zagranicy we współpracy z przedstawicielami personelu medycznego oraz farmaceutycznego. Zajęcia prowadzone są w blokach tematycznych. Każde spotkanie jest podzielone na część teoretyczną (wykład) i praktyczną (ćwiczenia) w trakcie której studenci wspólnie rozwiązują kazusy co pozwoli na utrwalenie zdobytej wiedzy w trakcie wykładów. 

PRAKTYCZNE ZAJĘCIA

 Spotkania mają charakter interaktywny – są połączeniem wykładu, dyskusji, prac warsztatowych i publicznej prezentacji ich wyników. Plany zajęć obejmują wykłady, ćwiczenia oraz tutoring, czyli zajęcia praktyczne z sędziami, adwokatami, radcami prawnymi czy prokuratorami. Częstym punktem zajęć są symulacje w tym symulacje rozpraw sądowych.. Podczas warsztatów młodzi prawnicy wcielają się w rozmaite role: adwokatów, sędziów i prokuratorów, ucząc się przy tym pracy w grupie, samodzielnego myślenia i planowania.

SPOTKANIA I WYKŁADY FAKULTATYWNE

Jako student MUP masz możliwość skorzystania z bogatej gamy wykładów fakultatywnych z wybitnymi praktykami i specjalistami. 

WIZYTY STUDYJNE I WYJAZDY EDUKACYJNE

Studenci MUP każdego roku mają możliwość skorzystania z bogatej listy wizyt studyjnych i wyjazdów edukacyjnych. Nasi studenci mają możliwość praktycznego sprawdzenia pracy m.in. Sejmu, Pałacu Prezydenckiego, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Sądów Okręgowych i Rejonowych a także wielu innych instytucji rządowych i samorządowych a także placówek medycznych.

KOMFORTOWE
SALE DYDAKTYCZNE

Poczuj atmosferę akademicką. Zajęcia stacjonarne odbywają się w salach wykładowych renomowanych uczelni wyższych m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Śląskiego... (wykaz poniżej). Studenci MUP ponadto mogą korzystać z specjalnych sal do symulacji rozpraw sądowych. 

WYSOKIE WYNIKI W NAUCE I NA MATURZE

Gwarantowany wysoki poziom zajęć. Dzięki naszym studiom poszerzysz w sposób ciekawy swoją wiedzę z wielu dziedzin. Zdobędziesz także wiedzę konieczną do zadania z wysokim wynikiem egzaminu maturalnego z WOS  który jest przepustką do wielu polskich i zagranicznych uczelni wyższych w tym o profilu prawniczym. 

CERTYFIKATY I DYPLOMY

Nasi studenci budują swoje portfolio naukowe już od najmłodszych lat. W trakcie studiów w MUP mają bowiem możliwość zdobycia dodatkowych Certyfikatów potwierdzających m.in. udział w konferencjach i wykładach fakultatywnych. 

MIĘDZYNARODOWA LEGITYMACJA STUDENCKA

Wszyscy studenci Młodzieżowego Uniwersytetu Prawa otrzymują Międzynarodową Legitymację Studencką uprawniającą do zniżek na całym świecie. Poczuj prawdziwy klimat i możliwości jakie daje bycie studentem.

BAZA LEX STUDENT

Bezpłatny dostęp dla studentów MUP do Platformy LEX Student. Platforma to wygodne narzędzie dedykowane przyszłym prawnikom – studentom każdego roku, osobom rozpoczynającym praktyki w kancelariach adwokackich, piszącym prace naukowe z zakresu prawa.To swoiste kompendium wiedzy, zawierające materiały niezbędne do nauki poszczególnych gałęzi prawa.
LEX Student zawiera ponad 150 000 aktów prawa polskiego, orzeczeń, aktów korporacyjnych, aktów prawa UE, pomników prawa, a także powyżej 1 300 000 orzeczeń polskich sądów i wyroków TSUE.

Grupy wiekowe (rocznikowo):

TRWA NABÓR DO GRUP OD PODSTAW
 • 15 lat (rocznikowo lub I klasa szkoły ponadpodstawowej od września 2022)
 • 16 lat
 • 17 lat
 • 19- 18 lat

Gdzie odbywają się zajęcia

WARSZAWA - sala wykładowa Uniwersytet Warszawski, Wydziału Prawa i Administracji
WROCŁAW- sale wykładowe Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
KATOWICE- sala wykładowa Uniwersytet Śląski, Wydziału Prawa i Administracji
KRAKÓW- sala wykładowa Uniwersytet Jagielloński, Wydziału Prawa i Administracji
ŁÓDŹ - sala wykładowa Uniwersytet Łódzki, wydział Zarządzania
BIELSKO-BIAŁA- sala wykładowa Wyższa Szkoła Finansów i Prawa oraz Wyższa Szkoła Administracji
BIAŁYSTOK - sale wykładowe Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania,
BYDGOSZCZ- sale wykładowe Politechnika Bydgoska
GDAŃSK- sale wykładowe Politechnika Gdańska
GDYNIA- sale wykładowe
LUBLIN - sale wykładowe Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Filozoficzny
OLSZTYN- sale wykładowe Uniwersytet Warmińsko- Mazurski
OPOLE -
sale wykładowe Uniwersytet Opolski,
POZNAŃ- sala wykładowa Wydziału Prawa WSUS ul. Głogowska 26.
RZESZÓW- sale wykładowe Uniwersytet Rzeszowski
SZCZECIN- sala wykładowa Uniwersytet Szczeciński, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
TORUŃ- sala wykładowa
lub
cała Polska-
zajęcia przez internet

Wymiar zajęć

PROGRAM PODSTAWOWY

+ wykłady fakultatywne-dowolny wymiar

4 godziny w miesiącu. Jedna sobota w miesiącu od godziny 10.00. Dodatkowo studenci mogą brać udział w dowolnym wymiarze we wszystkich wykładach fakultatywnych i zajęciach dodatkowych organizowanych w MUP

PROGRAM ROZSZERZONY

+ wykłady fakultatywne-dowolny wymiar

8 godzin w miesiącu. UWAGA 4h w ramach programu rozszerzonego jest realizowane stacjonarnie w sali wykładowej i 4 godziny przez internet na żywo (webinarium). Dwie soboty w miesiącu od godziny 10.00 - wymiar po 4 godziny. Dodatkowo studenci mogą brać udział w dowolnym wymiarze we wszystkich wykładach fakultatywnych i zajęciach dodatkowych organizowanych w MUP.

Prowadzący zajęcia

Wykłady  prowadzone są przez czynnych zawodowo prawników m.in. adwokatów, radców prawnych. Gościnnie sędziów i prokuratorów. Wykłady na kierunku prowadzone również przez praktyków z Policji oraz kadrę naukową uczelni wyższych w tym pracowników Polskiej Akademii Nauk.

Program ramowy

 • Wstęp do prawoznawstwa, 
 • prawo konstytucyjne, 
 • podstawy legislacji, czyli jak powstaje prawo,
 • prawo cywilne (cz. ogólna, rzeczowa, zobowiązania)
 • prawo rodzinne i spadkowe, 
 • prawo administracyjne i postępowanie sądowo-administracyjne
 • prawo gospodarcze,
 • prawo ochrony danych osobowych
 • prawo karne- wybrane zagadnienia
 • postępowanie karne
 • zasady i przesłanki odpowiedzialności podmiotów leczniczych,
 • odpowiedzialność karną za błąd medyczny i niepożądane zdarzenia medyczne,
 • odpowiedzialność cywilną lekarza i podmiotu leczniczego za szkodę,
 • organizacja rynku medycznego, organy administracji i zakres odpowiedzialności.
 • organizacja rynku farmaceutycznego, organy administracji i zakres odpowiedzialności.
 • wprowadzenie do obrotu leków i suplementów diety 
 • badania kliniczne a prawo- jak są uregulowane prawnie?
  inne przedmioty specjalnościowe związane z kierunkiem studiów
 Wizyty studyjne m.in. w Sejmie, Pałacu Prezydenckim. Trybunale Konstytucyjnym, Sądzie Najwyższym, Sądzie Okręgowym/Rejonowym, kancelarii adwokackiej/radcowskiej oraz innych związanych z kierunkiem studiów m.in. placówkach medycznych.

Forma zaliczenia semestru/roku studiów

W Młodzieżowym Uniwersytecie Prawa nie stosujemy weryfikacji wiedzy w tradycyjnych formach tj. klasówek, testów czy egzaminów ustnych tak jak to miejsce w szkołach powszechnych. W MUP wiedza weryfikowana jest na zasadzie studium przypadku. Studium przypadku jest metodą, która polega na analizowaniu, interpretacji i umiejętności zastosowania właściwych przepisów prawa przez studenta lub grupy studentów w autentycznych sytuacjach (kazusy). Wiedza studentów jest również weryfikowana w sposób praktyczny m.in. poprzez udział studenta w symulacji rozprawy sądowej. 

Dyplom ukończenia studiów

Wszyscy studenci MUP po ukończeniu minimum roku studiów otrzymują dyplom ukończenia wraz z suplementem do dyplomu zawierającym wykaz przedmiotów oraz osób prowadzących zajęcia. W przypadku udziału w zajęciach tylko przez jeden semestr student otrzymuje jedynie Certyfikat potwierdzający udział. 
Dodatkowo na życzenie opiekuna prawnego studenta MUP, może przesłać do dyrekcji szkoły macierzystej której student jest uczniem, list polecający lub informujący o udziale w zajęciach z prawa w MUP przez studenta.

TABELA OPŁAT
zajęcia w salach szkoleniowych

OPŁATA REKRUTACYJNA

50 PLN- opłata jednorazowa bezzwrotna płatna w terminie 2 dni od rejestracji

WPISOWE

100 PLN- Promocja wpisowe O PLN do 15 czerwca 2022

CZESNE ZA ROK STUDIÓW
program podstawowy 4 godziny 
+ wykłady fakultatywne-dowolny wymiar

 • 180 PLN płatne w 10 ratach miesięcznych
 • 855 PLN płatne w 2 ratach co semestr (oszczędzasz 5%)
 • 1620 PLN płatne jednorazowo całość (oszczędzasz 10%)

CZESNE ZA ROK STUDIÓW
program rozszerzony 8 godzin 
+ wykłady fakultatywne-dowolny wymiar

 • 260 PLN płatne w 10 ratach miesięcznych
 • 1235 PLN płatne w 2 ratach co semestr (oszczędzasz 5%)
 • 2340 PLN płatne jednorazowo całość (oszczędzasz 10%)
 • TABELA OPŁAT
  zajęcia z prawa przez internet

  OPŁATA REKRUTACYJNA

  50 PLN- opłata jednorazowa bezzwrotna płatna w terminie 2 dni od rejestracji

  WPISOWE

  100 PLN- Promocja wpisowe O PLN do 15 czerwca 2022

  CZESNE ZA ROK STUDIÓW
  program podstawowy 4 godziny 
  + wykłady fakultatywne-dowolny wymiar

 • 100 PLN płatne w 10 ratach miesięcznych
 • 475 PLN płatne w 2 ratach co semestr (oszczędzasz 5%)
 • 900 PLN płatne jednorazowo całość (oszczędzasz 10%)
 • CZESNE ZA ROK STUDIÓW
  program rozszerzony 8 godzin
   
  + wykłady fakultatywne-dowolny wymiar

 • 180 PLN płatne w 10 ratach miesięcznych
 • 855 PLN płatne w 2 ratach co semestr (oszczędzasz 5%)
 • 1620 PLN płatne jednorazowo całość (oszczędzasz 10%)
 • REKRUTACJA
  rok akademicki 2022/2023 

  Centralne Biuro Rekrutacji

  tel. +48 537 790 020
  e.mail: rekrutacja@uniwersytetprawa.edu.pl

  siedziba

   ul. Nowogrodzka 50
  00-695 Warszawa